mrkmk


Прв состанок на Управниот Комитет на Твининг Проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21

На 1-ви декември 2021-ва година се одржа првиот состанок на Управниот Комитет на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на националната рамка за квалификации“ MK IPA 17 SO 01 21. Проектот е финансиран од Европската Унија и ќе биде имплементиран во период од 27 месеци. Проектот се имплементира во соработка […]


Подобрување на текстот на Законот за Националната рамка на квалификации преку проектот „Образование за вработување“

На 10 март 2021 година се одржа состанок со Одборот на Националната рамка на квалификации на која беа презентирани активностите од Годишниот план за работа во рамките на проектот ,,Образование за вработување“ со фокус на измените и долонувањата на Законот за Национална рамка на квалификации и подготовката на Упатството за […]


Гласот на бизнис заедницата за Предлог Законот за стручно образование и обука

Претседателот на Одборот за Национална рамка на квалификации, г-динот Борчо Алексов се обрати на виртуелната распраба на тема: „ГЛАСОТ НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА“ која во организација на Стопанската комора на Северна Македонија, со поддршка на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ – […]


Предлог за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост

Одборот за Национална рамка за кавлификации на својата редовна Осма Седница го рагледа и расправаше по Предлогот за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост и известува за следното:


Одржана тематска седница на Националниот Одбор за „зелените“ работни места

На 11.02.2020 година Одборот за Националната рамка на квалификации ја одржа четвртата седница, односно седница за „зелените работни места“. Седницата беше тематски посветена на „зелените“ квалификации и работни места со цел Одборот да заземе став во поглед на понатамошниот развој на овие квалификации.


Конститутивна седница на Одборот за Национална рамка на квалификации

Министерот за образование и наука, г-динот Арбр Адеми, денес на 5-ти декември, ја отвори и претседаваше со Конститутивната седница на Одборот за Националната рамка на квалификации. Во своето поздравно обраќање, министерот им го честита именувањето на членовите и им посака пријатна и успешна работа.


Националната рамка на квалификации во функција на бизнис секторот

Неусогласеноста на потребите на пазарот на работна сила и понудата на квалификации од страна на образованието и обуката е прашање кое ги обединува владините креатори на политики, образованието, работодавачите и бизнис секторот за да се изнајдат соодветни решенија за обезбедување динамична економска иднина.


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово. М-р […]


Стандард на квалификација – потреба за дизајнирање и за високообразовните квалификации

На 22 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа  третиот промотивен настан за придобивките од Националната рамка на квалификации. Целна група на настанот  беа претставници од висообразовните институции и Одборот за акредитација на високото образование.


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово.