mrkmk


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово.


Започнаа промотивни настани за користење на Националната рамка на квалификации

Со поддршка на ЕУ Делегација во Република Македонија, одделението за Национална рамка на квалификации и ИПА структурата во Министерството за образование и наука, започнаа промотивни настани за користење на воспоставената Национална рамка на квалификации. Првиот настан се одржа на 14 февруари 2019 година во просториите на ЕУ  Делегација. Целна група […]


Нови квалификации за енергетски ефикасна одржливост

Во рамките на Хоризонт 2020 започна нов проект ,,Пазарно орјентирани вештини за енергетски ефикасна одржливост”, чии промотивни настани и работилници започнаа на 5 и 6 февруари 2019 година во Центарот за трансфер на технологии. Носители се Стопанската комора на Македонија, факултетот за електротехника и информациски технологии и здружението ,,Креација”. Проектот […]


Усвоени 5 нови Стандарди на квалификации

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, својата 12-та седница, ја одржа во просториите на Стопанската комора на Македонија на која, покрај предвидените точки за дискусија, разговараше за улогата што ја има Комората во  процесот на унапредување на квалификацискиот систем и во употребливоста и одржливоста на Националната рамка на квалификации. […]


Формирани уште четири Секторски комисии за квалификации

На 11-тата  редовна седница, одржана на 14 декември 2018 година, Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, донесе одлуки за формирање на четири Секторски комисии за квалификации: Одлука за формирање на Секторска комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство, Одлука за формирање на Секторска комисија за економија, право и економија, Одлука […]


Развивање систем на осигурување квалитет во стручното образование и обука и Европски кредитен систем во стручното образование и обука

Одржливо, извонредно и инклузивно стручно образование и обука беше тема на состанокот на  Советодавниот Комитет за стручно образование и обука на Европската Комисија, што се одржа на 2 и 3 декември 2018 година во Брисел, Белгија. На состанокот  учество имаше и претставникот  од Република Македонија, м-р Наташа Јаневска,  државен советник […]


Процес на усогласување со НРК

Започна процесот за усогласување на законите од областа на образованието со Законот за Националната рамка на квалификации и примена на пристапот на резултати од учење во образовните програми и програмите за обуки и критериуми за проверка на постигнатите резултати од учењето за стекнување на квалификација или дел од квалификација кој […]


Прoмoцијa и рaзменa нa дoбри прaктики вo спрoведувaњетo нa ЕКВЕТ кредитите пoмеѓу Република Мaкедoнијa, Република Финскa и Кралството Дaнскa

Значењето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување квалитет и доживотно учење беше една од темите на ЕКВЕТ конференцијата која се одржа на 2 ноември 2018, во организација на Националната агенција за европски програми и мобилност.  На конференцијата, беше истакната улогата на Националната рамка на квалифкации за воспоставување […]


Валидација на неформалното и информалното учење ,,Проценка во контекст на валидација на неформалното и информалното учење” Втора обука за проценувачите

Со поддршка на Евопската тренинг фондација и Центарот за доживотно учење, во периодот од 29 октомври до 2 ноември, се одржа втората пет дневна обука за проценувачи во фазата на проценка од процесот на валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ).


Регионални настани за подигање на свеста за Националната рамка на квалификации и концептот учење преку работа

Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука започнаа јавни дебати за улогата, значењето и придобивките од воспоставувањето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување на квалитет во образованието и обуката и воспоставување на рамнотежа на пазарот на труд и образованието и обуката, со […]