Uncategorized


Нови квалификации за енергетски ефикасна одржливост

Во рамките на Хоризонт 2020 започна нов проект ,,Пазарно орјентирани вештини за енергетски ефикасна одржливост”, чии промотивни настани и работилници започнаа на 5 и 6 февруари 2019 година во Центарот за трансфер на технологии. Носители се Стопанската комора на Македонија, факултетот за електротехника и информациски технологии и здружението ,,Креација”. Проектот […]


Усвоени 5 нови Стандарди на квалификации

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, својата 12-та седница, ја одржа во просториите на Стопанската комора на Македонија на која, покрај предвидените точки за дискусија, разговараше за улогата што ја има Комората во  процесот на унапредување на квалификацискиот систем и во употребливоста и одржливоста на Националната рамка на квалификации. […]


Формирани уште четири Секторски комисии за квалификации

На 11-тата  редовна седница, одржана на 14 декември 2018 година, Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, донесе одлуки за формирање на четири Секторски комисии за квалификации: Одлука за формирање на Секторска комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство, Одлука за формирање на Секторска комисија за економија, право и економија, Одлука […]


Развивање систем на осигурување квалитет во стручното образование и обука и Европски кредитен систем во стручното образование и обука

Одржливо, извонредно и инклузивно стручно образование и обука беше тема на состанокот на  Советодавниот Комитет за стручно образование и обука на Европската Комисија, што се одржа на 2 и 3 декември 2018 година во Брисел, Белгија. На состанокот  учество имаше и претставникот  од Република Македонија, м-р Наташа Јаневска,  државен советник […]


Процес на усогласување со НРК

Започна процесот за усогласување на законите од областа на образованието со Законот за Националната рамка на квалификации и примена на пристапот на резултати од учење во образовните програми и програмите за обуки и критериуми за проверка на постигнатите резултати од учењето за стекнување на квалификација или дел од квалификација кој […]


Прoмoцијa и рaзменa нa дoбри прaктики вo спрoведувaњетo нa ЕКВЕТ кредитите пoмеѓу Република Мaкедoнијa, Република Финскa и Кралството Дaнскa

Значењето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување квалитет и доживотно учење беше една од темите на ЕКВЕТ конференцијата која се одржа на 2 ноември 2018, во организација на Националната агенција за европски програми и мобилност.  На конференцијата, беше истакната улогата на Националната рамка на квалифкации за воспоставување […]


Валидација на неформалното и информалното учење ,,Проценка во контекст на валидација на неформалното и информалното учење” Втора обука за проценувачите

Со поддршка на Евопската тренинг фондација и Центарот за доживотно учење, во периодот од 29 октомври до 2 ноември, се одржа втората пет дневна обука за проценувачи во фазата на проценка од процесот на валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ).


Регионални настани за подигање на свеста за Националната рамка на квалификации и концептот учење преку работа

Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука започнаа јавни дебати за улогата, значењето и придобивките од воспоставувањето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување на квалитет во образованието и обуката и воспоставување на рамнотежа на пазарот на труд и образованието и обуката, со […]


Националната рамка на квалификации инструмент за осигурување на квалитет

Зголемување на квалитетот и инструментите за квалитет во системот за образование и обука во Југоисточна Европа: Каде сме и каде сакаме да бидеме, беше тема на панел дискусијата на конференцијата ,,Визија за регионална соработка за квалитетно образиование и обука” што се одржа на 26 октомври 2018 година, во Белград, Србија, […]