Преку конкретни стимулативни мерки до очекуван раст и приход од туризмот во вкупната економија

На покана на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија и Министерството за економија на РМ, Државниот советник, Наташа Јаневска, учествуваше на Конференција на тема: ,,Преку конкретни стимулативни мерки  до очекуван раст и приход од туризмот во вкупната економија,, што се одржа 6 декември 2016 година, Стопанска […]


Конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во Брисел, Кралство Белгија

На 23-ти и 24-ти ноември 2016 во Брисел, Кралство Белгија, Наташа Јаневска, Државен советник, Аспасија Хаџишче, советник и Борчо Алексов, Помошник раководител за високо образование и член на Советодавната група за Европската рамка на квалификации, учествуваа како панелисти  на конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во организација на Европската фондација за […]


Хоризонтална и вертикална поставеност на МРК во сеопфатната Стратегија за образование 2016-2020

На 26 и 27 септември 2016 год. во Маврово се одржа дво – дневна работилница  на тема: “Зајакнување на капацитетите на релевантните организации на заинтересираните страни да учествуваат во политиките во сферата на образованието” на  која се споделија добри практики  за успешни структури на воспоставен дијалог на ниво на градење […]


Работилница за изготвување на Патоказ за понатамошна имплементација на Македонската рамка на квалификации

На 23 септември 2016 во Делегација на ЕУ, се одржа втората работилница за изготвување на Патоказ за понатамошна имплементација на Македонската рамка на квалификации кој ќе биде презентиран на состанокот на Советодавната група за ЕРК во фебруари 2017 во Брисел.      Патоказот се состои од работни пакети,  кои се однесуваат […]


Јавна дебата за предизвиците поврзани со имплементацијата на Македонската рамка на квалификации

Во рамките на понатамошната имплементација на Националната рамка на квалификација во нашата земја  на 22 септември 2016 во  ЕУ Инфо Центар (Делегација на ЕУ), се одржа јавна дебата на тема: ,,Предизвиците поврзани со понатамошната имплементација на Македонската  рамка на квалификации и вклученоста на различните засегнати страни во тој процес,, , […]


Соработка помеѓу образованието и Секторот за туризам и угостителство

Во соработка со Британскиот Совет се одржа работилница во која прокрај претставници од МОН беа вклучени и  работодавачи и  претставници од средните стручни училишта и универзитетите од секторот туризам, со цел да се нагласи  нивното незаменливото учество во процесот на имлементација на Македонската рамка на квалификации  Со тоа ќе се […]


Размена на искуства за процесот на поврзување на Националните рамки за квалификации со Европската рамка на квалификации

Во организација на Европската фондација за обуки (ETF) и Министерството за цивилни работи на Босна и Херцеговина, на 2-ри и 3-ти јуни 2016 во Неум, се одржа настан за размена на искуства за процесот на поврзување на Националните рамки за квалификации со Европската рамка на квалификации на кој беше поканета […]


Работилници за членовите на Националниот Одбор за МРК

Националниот Одбор за МРК ја одржа втората седница на која го донесе Деловникот за работа на Одборот и дискутираше за прашања поврзани со МРК. Утврдувањето на критериуми за избор на членови на Секторските комисии беше едно од прашањата кои треба да се решат, бидејќи согласно Законот за НРК, Секторските Комисии, […]


Кон систем за валидација на неформално и информално учење

Во рамките на ИПА Твининг проектот: „Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка за квалификации“ –  MK 13 IPA SO 02 15, кој започна на 18 јануари 2016, како поддршка на процесот за натамошно унапредување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации, […]


Работилници за членовите на Националниот Одбор за МРК

Во рамките на ИПА Твининг проектот: „Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка за квалификации“ –  MK 13 IPA SO 02 15, кој започна на 18 јануари 2016, како поддршка на процесот за натамошно унапредување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации, […]