Националната рамка на квалификации во функција на бизнис секторот

Неусогласеноста на потребите на пазарот на работна сила и понудата на квалификации од страна на образованието и обуката е прашање кое ги обединува владините креатори на политики, образованието, работодавачите и бизнис секторот за да се изнајдат соодветни решенија за обезбедување динамична економска иднина.


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово. М-р […]


Стандард на квалификација – потреба за дизајнирање и за високообразовните квалификации

На 22 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа  третиот промотивен настан за придобивките од Националната рамка на квалификации. Целна група на настанот  беа претставници од висообразовните институции и Одборот за акредитација на високото образование.


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово.


Започнаа промотивни настани за користење на Националната рамка на квалификации

Со поддршка на ЕУ Делегација во Република Македонија, одделението за Национална рамка на квалификации и ИПА структурата во Министерството за образование и наука, започнаа промотивни настани за користење на воспоставената Национална рамка на квалификации. Првиот настан се одржа на 14 февруари 2019 година во просториите на ЕУ  Делегација. Целна група […]


Нови квалификации за енергетски ефикасна одржливост

Во рамките на Хоризонт 2020 започна нов проект ,,Пазарно орјентирани вештини за енергетски ефикасна одржливост”, чии промотивни настани и работилници започнаа на 5 и 6 февруари 2019 година во Центарот за трансфер на технологии. Носители се Стопанската комора на Македонија, факултетот за електротехника и информациски технологии и здружението ,,Креација”. Проектот […]


Усвоени 5 нови Стандарди на квалификации

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, својата 12-та седница, ја одржа во просториите на Стопанската комора на Македонија на која, покрај предвидените точки за дискусија, разговараше за улогата што ја има Комората во  процесот на унапредување на квалификацискиот систем и во употребливоста и одржливоста на Националната рамка на квалификации. […]


Формирани уште четири Секторски комисии за квалификации

На 11-тата  редовна седница, одржана на 14 декември 2018 година, Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, донесе одлуки за формирање на четири Секторски комисии за квалификации: Одлука за формирање на Секторска комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство, Одлука за формирање на Секторска комисија за економија, право и економија, Одлука […]


Развивање систем на осигурување квалитет во стручното образование и обука и Европски кредитен систем во стручното образование и обука

Одржливо, извонредно и инклузивно стручно образование и обука беше тема на состанокот на  Советодавниот Комитет за стручно образование и обука на Европската Комисија, што се одржа на 2 и 3 декември 2018 година во Брисел, Белгија. На состанокот  учество имаше и претставникот  од Република Македонија, м-р Наташа Јаневска,  државен советник […]


Процес на усогласување со НРК

Започна процесот за усогласување на законите од областа на образованието со Законот за Националната рамка на квалификации и примена на пристапот на резултати од учење во образовните програми и програмите за обуки и критериуми за проверка на постигнатите резултати од учењето за стекнување на квалификација или дел од квалификација кој […]