Кои се придобивките од пишување на резултати од учењето

Во рамките на Твининг проектот:,,Понатамошен развој и  имплементација на националната рамка на квалификации,, Министерството за образование и наука започнаа регионални работилници на тема: Придобивки од резултатите од учење,, Првата работилница се одржа на 14 фавруари  2017 на правниот факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев,, во Штип, на која активно учествуваа претставници […]


Придобивките од добро напишаните резултати од учењето

Со воведувањето на Националната рамка на високообразовни квалификации во 2010 година, студиските програми со кои се стекнуваат високообразовни квалификации од прв, втор и трет циклус на студии се засноваат на резултати од учење. Главна особеност на резултатите од учењето е нивната читливост и употребливост од страна на сите корисници на […]


Дебата за нацрт – текстот на Прирачникот за развивање квалификации и прилагодување на постоечките квалификации во Македонската рамка на квалификации

  За да се обезбеди квалитет во процесот на развивање квалификации потребно е да се изготват процедури, прирачници и други документи во кои се дават насоки како да се одвива процесот на НРК и кои принципи и критериуми да се почитуваат. Во таа насока на 26 јануари  2017 во просториите […]


Кои се предизвиците и практичните чекори на Националната рамка на квалификации – 2020

Во рамките на Твининг проектот,,Понатамошен развој и имплементација на националната рамка на квалификации, по низа работилници за јакнење на капацитетите на членовите на Националниот Одбор за МРК,  на 17 јануари 2017 во просториите на Сојузот на стопански комори се одржа семинар на тема: ,,Анализирање, развивање и подготвување практични чекори за […]


Преку конкретни стимулативни мерки до очекуван раст и приход од туризмот во вкупната економија

На покана на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија и Министерството за економија на РМ, Државниот советник, Наташа Јаневска, учествуваше на Конференција на тема: ,,Преку конкретни стимулативни мерки  до очекуван раст и приход од туризмот во вкупната економија,, што се одржа 6 декември 2016 година, Стопанска […]


Конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во Брисел, Кралство Белгија

На 23-ти и 24-ти ноември 2016 во Брисел, Кралство Белгија, Наташа Јаневска, Државен советник, Аспасија Хаџишче, советник и Борчо Алексов, Помошник раководител за високо образование и член на Советодавната група за Европската рамка на квалификации, учествуваа како панелисти  на конференцијата „Организирани за подобри квалификации“ во организација на Европската фондација за […]


Хоризонтална и вертикална поставеност на МРК во сеопфатната Стратегија за образование 2016-2020

На 26 и 27 септември 2016 год. во Маврово се одржа дво – дневна работилница  на тема: “Зајакнување на капацитетите на релевантните организации на заинтересираните страни да учествуваат во политиките во сферата на образованието” на  која се споделија добри практики  за успешни структури на воспоставен дијалог на ниво на градење […]


Работилница за изготвување на Патоказ за понатамошна имплементација на Македонската рамка на квалификации

На 23 септември 2016 во Делегација на ЕУ, се одржа втората работилница за изготвување на Патоказ за понатамошна имплементација на Македонската рамка на квалификации кој ќе биде презентиран на состанокот на Советодавната група за ЕРК во фебруари 2017 во Брисел.      Патоказот се состои од работни пакети,  кои се однесуваат […]


Јавна дебата за предизвиците поврзани со имплементацијата на Македонската рамка на квалификации

Во рамките на понатамошната имплементација на Националната рамка на квалификација во нашата земја  на 22 септември 2016 во  ЕУ Инфо Центар (Делегација на ЕУ), се одржа јавна дебата на тема: ,,Предизвиците поврзани со понатамошната имплементација на Македонската  рамка на квалификации и вклученоста на различните засегнати страни во тој процес,, , […]


Соработка помеѓу образованието и Секторот за туризам и угостителство

Во соработка со Британскиот Совет се одржа работилница во која прокрај претставници од МОН беа вклучени и  работодавачи и  претставници од средните стручни училишта и универзитетите од секторот туризам, со цел да се нагласи  нивното незаменливото учество во процесот на имлементација на Македонската рамка на квалификации  Со тоа ќе се […]