Прoмoцијa и рaзменa нa дoбри прaктики вo спрoведувaњетo нa ЕКВЕТ кредитите пoмеѓу Република Мaкедoнијa, Република Финскa и Кралството Дaнскa

Значењето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување квалитет и доживотно учење беше една од темите на ЕКВЕТ конференцијата која се одржа на 2 ноември 2018, во организација на Националната агенција за европски програми и мобилност.  На конференцијата, беше истакната улогата на Националната рамка на квалифкации за воспоставување […]


Валидација на неформалното и информалното учење ,,Проценка во контекст на валидација на неформалното и информалното учење” Втора обука за проценувачите

Со поддршка на Евопската тренинг фондација и Центарот за доживотно учење, во периодот од 29 октомври до 2 ноември, се одржа втората пет дневна обука за проценувачи во фазата на проценка од процесот на валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ).


Регионални настани за подигање на свеста за Националната рамка на квалификации и концептот учење преку работа

Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука започнаа јавни дебати за улогата, значењето и придобивките од воспоставувањето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување на квалитет во образованието и обуката и воспоставување на рамнотежа на пазарот на труд и образованието и обуката, со […]


Националната рамка на квалификации инструмент за осигурување на квалитет

Зголемување на квалитетот и инструментите за квалитет во системот за образование и обука во Југоисточна Европа: Каде сме и каде сакаме да бидеме, беше тема на панел дискусијата на конференцијата ,,Визија за регионална соработка за квалитетно образиование и обука” што се одржа на 26 октомври 2018 година, во Белград, Србија, […]


Значењето на Националната рамка на квалификации во процесот на преквалификација и доквалификација во Секторот за градежништво и геодезија

На конференцијата ,,Пазарно орјентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење”, која се одржа на 27 септември 2018 година,  во организација на Стопанската Комора на Македонија во Секторот за градежништво и геодезија, државниот советник во Министерството за образование и наука, м-р Наташа Јаневска, дискутираше за значењето на Националната рамка на квалификации […]


Придобивките од користење на Националната рамка на квалификации презентирани пред бизнис заедницата од Сектор за електротехника, подсектор ИКТ

На 26 септември 2018 година, на конференцијата ,,Како да се подобри бизнис опкружувањето во Македонија – Општествени и економски промени” во организација на Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), државниот советник во Министерството за образование и наука и координатор за Национална рамка на квалификации, м-р Наташа Јаневска, заедно […]


Подготовка за изработка на Стандард на квалификација Воспитувач во предучилишно образование

Со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ, а во насока на засилување на меѓусекторската соработка помеѓу релевантните институции во делот на предучилишното образование, на 23 август 2018 беше одржан консултативен состанок  за изработка на Стандард на квалификации воспитувач, каде што ќе се дефинираат компетенциите за воспитувачи во установите за деца. Врз […]


Усвоени се 36 нови квалификации

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации на својата деветта седница,  одржана на 19 јули 2018 година, усвои 36 квалификации и донесе одлука за нивно распоредување на нивоа во Македонската рамка на квалификации. Квалификациите беа изработени во соработка со работодавачите според направената анализа на потребите на пазарот на труд и […]


Регионалната конференција ,,Нова динамика во техничкото и стручното образование во Западен Балкан“

На 3 и 4 јули 2018 година, во Берлин, Германија, се одржа регионалната конференција ,,Нова динамика во техничкото и стручното образование во Западен Балкан“  на која присутвуваа министрите и замениците министри од земјуите од Западен Балкан. Настанот беше во организација на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој и […]