Работилници за нови квалификации според потребите на пазарот

Во рамките на Tвининг  проектот за Национална рамка на квалификации, во периодот од 03.07.2017 до 07.07.2017 година се одржаа работилници за развивање на нови квалификации во два сектора, Секторот за туризам и угостителство и Секторот електротехника, подсектор ИТ на барање на пазарот на труд. Работилниците беа поддржани од Комората за […]


Втора дебата по однос на нацрт тектот на Прирачникот за прилагодување на постојните квалификации согласно барањата на Националната рамка на квалификации и Европската рамка на квалификации

Во присуство на различни преставници од образовните институции, работодавачи, комори, членови на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации и  експерти од твининг проектот ,,Понатамошен развој и имплементација на Националната рамка на квалификации,, , на 20 јуни, во просториите на ЕУ Инфо Центарот, се одржа втора дебата за нацрт тектот […]


Работилница со преставници од 16 – те Сектори за квалификации

Во рамките на започнување на процесот за формирање на Секторските комисии за квалификации, во ЕУ Инфо Центарот, на 8 јуни, се одржа  работилница со преставници од работодавачите од различни сектори. Работилницата ја отвори претседателот на Националниот одбор за Македонска рамка на квалификации, Борчо Алексов, кој ја нагласи важноста на работодавачите […]


Работни средби во рамките на студиската посета во Полска

Во рамките на твининг проектот “Натамошно подобрување на системот за развивање и имплементација на Националната Рамка на Квалификации” – MK 13 IPA SO 02 15, во периодот од 29 мај до 2 јуни, делегација од Министерството за образование и наука и Центарот за образование на возрасните беше на студиска посета […]


Отворени дискусии и консултации за развој на Регистерот за националната рамка на квалификации

Во рамките на твининг проектот ,,Понатамошен развој и имплементација на Националната рамка на квалификации,, во периодот од 19 до 23 јуни, во просториите на Министерството за образование и наука се одржаа консултативни средби со експертите од Полска, Хрватска и Шкотска, Марек Копт, Јуре Билоглав и


Споделени искуства на студиската посета во Шкотска

Во рамки на твининг проектот “Натамошно подобрување на системот за развивање и имплементација на Националната Рамка на Квалификации” – MK 13 IPA SO 02 15, во последната недела од месец април, беше организирана студиска посета на Шкотското партнерство за рамка на квалификации и доделување кредити (Scottish Credit and Qualifications Framework […]


Обука за обучувачи за НРК

Во рамките на твининг проектот финансиран од ЕУ: ‘’Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации“, а во соработка со Националниот Одбор за НРК беше организирана Обука за обучувачи за НРК. Обуката траеше четири дена од 22 – 24 март 2017, од кои што последниот […]


Национална рамка за високообразовните квалификации: Проблем или Предизвик

Професорите и студентите од факултетот за електротехника и информациски технологии – УКИМ Скопје, на 24 февруари 2017 год. присуствуваа на семинар што беше организиран од Министерството за образование и наука, во рамките на Твиниг проектот ,,Понатамошен развој и имплементација на Националната рамка за квалификација,, на тема: ,,Национална рамка за високообразовните […]


Одржливост на Националната рамка на квалификации – кои се националните перспективи

За понатамошната имплементација на Националната рамка на квалификации покрај процесот на осигурување на квалитетот, постојано мора да се реализираат активности за подигање свеста за придобивките од Националната рамка на квалификација со кои ќе бидат опфатени различни чинители,  но истовремено и да се запознаат кои се националните приоритети на кои треба […]


Кои се придобивките од пишување на резултати од учењето

Во рамките на Твининг проектот:,,Понатамошен развој и  имплементација на националната рамка на квалификации,, Министерството за образование и наука започнаа регионални работилници на тема: Придобивки од резултатите од учење,, Првата работилница се одржа на 14 фавруари  2017 на правниот факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев,, во Штип, на која активно учествуваа претставници […]