Гласот на бизнис заедницата за Предлог Законот за стручно образование и обука

Претседателот на Одборот за Национална рамка на квалификации, г-динот Борчо Алексов се обрати на виртуелната распраба на тема: „ГЛАСОТ НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА“ која во организација на Стопанската комора на Северна Македонија, со поддршка на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ – […]


Предлог за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост

Одборот за Национална рамка за кавлификации на својата редовна Осма Седница го рагледа и расправаше по Предлогот за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост и известува за следното:


Одржана тематска седница на Националниот Одбор за „зелените“ работни места

На 11.02.2020 година Одборот за Националната рамка на квалификации ја одржа четвртата седница, односно седница за „зелените работни места“. Седницата беше тематски посветена на „зелените“ квалификации и работни места со цел Одборот да заземе став во поглед на понатамошниот развој на овие квалификации.


Конститутивна седница на Одборот за Национална рамка на квалификации

Министерот за образование и наука, г-динот Арбр Адеми, денес на 5-ти декември, ја отвори и претседаваше со Конститутивната седница на Одборот за Националната рамка на квалификации. Во своето поздравно обраќање, министерот им го честита именувањето на членовите и им посака пријатна и успешна работа.


Националната рамка на квалификации во функција на бизнис секторот

Неусогласеноста на потребите на пазарот на работна сила и понудата на квалификации од страна на образованието и обуката е прашање кое ги обединува владините креатори на политики, образованието, работодавачите и бизнис секторот за да се изнајдат соодветни решенија за обезбедување динамична економска иднина.


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово. М-р […]


Стандард на квалификација – потреба за дизајнирање и за високообразовните квалификации

На 22 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа  третиот промотивен настан за придобивките од Националната рамка на квалификации. Целна група на настанот  беа претставници од висообразовните институции и Одборот за акредитација на високото образование.


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово.


Започнаа промотивни настани за користење на Националната рамка на квалификации

Со поддршка на ЕУ Делегација во Република Македонија, одделението за Национална рамка на квалификации и ИПА структурата во Министерството за образование и наука, започнаа промотивни настани за користење на воспоставената Национална рамка на квалификации. Првиот настан се одржа на 14 февруари 2019 година во просториите на ЕУ  Делегација. Целна група […]


Нови квалификации за енергетски ефикасна одржливост

Во рамките на Хоризонт 2020 започна нов проект ,,Пазарно орјентирани вештини за енергетски ефикасна одржливост”, чии промотивни настани и работилници започнаа на 5 и 6 февруари 2019 година во Центарот за трансфер на технологии. Носители се Стопанската комора на Македонија, факултетот за електротехника и информациски технологии и здружението ,,Креација”. Проектот […]