Формирани уште четири Секторски комисии за квалификации

На 11-тата  редовна седница, одржана на 14 декември 2018 година, Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации, донесе одлуки за формирање на четири Секторски комисии за квалификации: Одлука за формирање на Секторска комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство, Одлука за формирање на Секторска комисија за економија, право и економија, Одлука […]


Развивање систем на осигурување квалитет во стручното образование и обука и Европски кредитен систем во стручното образование и обука

Одржливо, извонредно и инклузивно стручно образование и обука беше тема на состанокот на  Советодавниот Комитет за стручно образование и обука на Европската Комисија, што се одржа на 2 и 3 декември 2018 година во Брисел, Белгија. На состанокот  учество имаше и претставникот  од Република Македонија, м-р Наташа Јаневска,  државен советник […]


Процес на усогласување со НРК

Започна процесот за усогласување на законите од областа на образованието со Законот за Националната рамка на квалификации и примена на пристапот на резултати од учење во образовните програми и програмите за обуки и критериуми за проверка на постигнатите резултати од учењето за стекнување на квалификација или дел од квалификација кој […]


Прoмoцијa и рaзменa нa дoбри прaктики вo спрoведувaњетo нa ЕКВЕТ кредитите пoмеѓу Република Мaкедoнијa, Република Финскa и Кралството Дaнскa

Значењето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување квалитет и доживотно учење беше една од темите на ЕКВЕТ конференцијата која се одржа на 2 ноември 2018, во организација на Националната агенција за европски програми и мобилност.  На конференцијата, беше истакната улогата на Националната рамка на квалифкации за воспоставување […]


Валидација на неформалното и информалното учење ,,Проценка во контекст на валидација на неформалното и информалното учење” Втора обука за проценувачите

Со поддршка на Евопската тренинг фондација и Центарот за доживотно учење, во периодот од 29 октомври до 2 ноември, се одржа втората пет дневна обука за проценувачи во фазата на проценка од процесот на валидација на неформалното и информалното учење (ВНИУ).


Регионални настани за подигање на свеста за Националната рамка на квалификации и концептот учење преку работа

Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука започнаа јавни дебати за улогата, значењето и придобивките од воспоставувањето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување на квалитет во образованието и обуката и воспоставување на рамнотежа на пазарот на труд и образованието и обуката, со […]


Националната рамка на квалификации инструмент за осигурување на квалитет

Зголемување на квалитетот и инструментите за квалитет во системот за образование и обука во Југоисточна Европа: Каде сме и каде сакаме да бидеме, беше тема на панел дискусијата на конференцијата ,,Визија за регионална соработка за квалитетно образиование и обука” што се одржа на 26 октомври 2018 година, во Белград, Србија, […]


Значењето на Националната рамка на квалификации во процесот на преквалификација и доквалификација во Секторот за градежништво и геодезија

На конференцијата ,,Пазарно орјентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење”, која се одржа на 27 септември 2018 година,  во организација на Стопанската Комора на Македонија во Секторот за градежништво и геодезија, државниот советник во Министерството за образование и наука, м-р Наташа Јаневска, дискутираше за значењето на Националната рамка на квалификации […]


Придобивките од користење на Националната рамка на квалификации презентирани пред бизнис заедницата од Сектор за електротехника, подсектор ИКТ

На 26 септември 2018 година, на конференцијата ,,Како да се подобри бизнис опкружувањето во Македонија – Општествени и економски промени” во организација на Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), државниот советник во Министерството за образование и наука и координатор за Национална рамка на квалификации, м-р Наташа Јаневска, заедно […]