Значењето на Националната рамка на квалификации во процесот на преквалификација и доквалификација во Секторот за градежништво и геодезија

На конференцијата ,,Пазарно орјентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење”, која се одржа на 27 септември 2018 година,  во организација на Стопанската Комора на Македонија во Секторот за градежништво и геодезија, државниот советник во Министерството за образование и наука, м-р Наташа Јаневска, дискутираше за значењето на Националната рамка на квалификации […]


Придобивките од користење на Националната рамка на квалификации презентирани пред бизнис заедницата од Сектор за електротехника, подсектор ИКТ

На 26 септември 2018 година, на конференцијата ,,Како да се подобри бизнис опкружувањето во Македонија – Општествени и економски промени” во организација на Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), државниот советник во Министерството за образование и наука и координатор за Национална рамка на квалификации, м-р Наташа Јаневска, заедно […]


Подготовка за изработка на Стандард на квалификација Воспитувач во предучилишно образование

Со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ, а во насока на засилување на меѓусекторската соработка помеѓу релевантните институции во делот на предучилишното образование, на 23 август 2018 беше одржан консултативен состанок  за изработка на Стандард на квалификации воспитувач, каде што ќе се дефинираат компетенциите за воспитувачи во установите за деца. Врз […]


Усвоени се 36 нови квалификации

Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации на својата деветта седница,  одржана на 19 јули 2018 година, усвои 36 квалификации и донесе одлука за нивно распоредување на нивоа во Македонската рамка на квалификации. Квалификациите беа изработени во соработка со работодавачите според направената анализа на потребите на пазарот на труд и […]


Регионалната конференција ,,Нова динамика во техничкото и стручното образование во Западен Балкан“

На 3 и 4 јули 2018 година, во Берлин, Германија, се одржа регионалната конференција ,,Нова динамика во техничкото и стручното образование во Западен Балкан“  на која присутвуваа министрите и замениците министри од земјуите од Западен Балкан. Настанот беше во организација на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој и […]


Интеграција на националните квалификации во европскиот квалификациски простор

Признавањето на високообразовните квалификации беше една од темите на седмиот министерски состанок кој се одржа на 25 и 26 јуни 2018, во Брисел, организиран од Европската комисија во рамки на Платформата за образование и обука на земјите од Западен Балкан. На состанокот присуствуваше и министерот за образование и обука, Арбер Адеми, […]


Обликување на ниво V од Националната рамка на квалификации

Значењето на V-тото ниво од Националната рамка на квалификации и недоумицата што се јавува дали квалификациите на ова ниво се дел од стручното или од високото образование, кога станува збор за квалификации кои обично се поврзани со специфични занимања, беа тема на дводневната конференција што се одржа на 7 и […]


Првите три квалификации на барање на бизнис секторот

На предлог барање на бизнис секторот, Националнот одбор за Македонската рамка за квалификации, на седницата одржана на 12 април 2018 година ги усвои Стандардот на квалификација Мајстор фризер, Стандардот на квалификација ВЕБ – дизајнер  и Стандардот на квалификација Графички дизајнер. Стандардите на квалификации според описите на нивоата ги распореди на […]


Обука за членовите на Секторските комисии за квалификации

На 23  фебруари  2018 година се одржа првата обука за членовите на  Секторските комисии за квалификации. На обуката се запознаа со квалификацискиот систем во Македонија и значењето на резултатите од учењето како главен фокус при разгледувањето на Стандардите на квалификации.  На крајот на обуката беа презентирани документите кои треба да […]


Формирани првите Секторски комисии за квалификации

Важноста на Секторските комисии за квалификации како стручни тела  за анализа на состојбата и тенденциите на пазарот на трудот и идентификување на потребите за сите видови на квалификации во согласност со потребите на пазарот на трудот и општеството станува се препознатлива и потребна. Токму затоа, според потребите за квалификации во […]