Daily Archives: 01/10/2018


Значењето на Националната рамка на квалификации во процесот на преквалификација и доквалификација во Секторот за градежништво и геодезија

На конференцијата ,,Пазарно орјентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење”, која се одржа на 27 септември 2018 година,  во организација на Стопанската Комора на Македонија во Секторот за градежништво и геодезија, државниот советник во Министерството за образование и наука, м-р Наташа Јаневска, дискутираше за значењето на Националната рамка на квалификации […]


Придобивките од користење на Националната рамка на квалификации презентирани пред бизнис заедницата од Сектор за електротехника, подсектор ИКТ

На 26 септември 2018 година, на конференцијата ,,Како да се подобри бизнис опкружувањето во Македонија – Општествени и економски промени” во организација на Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), државниот советник во Министерството за образование и наука и координатор за Национална рамка на квалификации, м-р Наташа Јаневска, заедно […]


Подготовка за изработка на Стандард на квалификација Воспитувач во предучилишно образование

Со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ, а во насока на засилување на меѓусекторската соработка помеѓу релевантните институции во делот на предучилишното образование, на 23 август 2018 беше одржан консултативен состанок  за изработка на Стандард на квалификации воспитувач, каде што ќе се дефинираат компетенциите за воспитувачи во установите за деца. Врз […]