Daily Archives: 01/11/2018


Регионални настани за подигање на свеста за Националната рамка на квалификации и концептот учење преку работа

Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука започнаа јавни дебати за улогата, значењето и придобивките од воспоставувањето на Националната рамка на квалификации како инструмент за осигурување на квалитет во образованието и обуката и воспоставување на рамнотежа на пазарот на труд и образованието и обуката, со […]