Daily Archives: 11/03/2019


Стандард на квалификација и резултати од учењето

На 15 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа вториот промотивен настан за користење на Националната рамка на квалификации во кој целна група беа претставници од Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Секторските комисии за квалификации и средните стручни училишта од Тетово и Куманово. М-р […]


Стандард на квалификација – потреба за дизајнирање и за високообразовните квалификации

На 22 февруари 2019 година, во просториите на ЕУ делегацијата, се одржа  третиот промотивен настан за придобивките од Националната рамка на квалификации. Целна група на настанот  беа претставници од висообразовните институции и Одборот за акредитација на високото образование.