Daily Archives: 05/04/2019


Националната рамка на квалификации во функција на бизнис секторот

Неусогласеноста на потребите на пазарот на работна сила и понудата на квалификации од страна на образованието и обуката е прашање кое ги обединува владините креатори на политики, образованието, работодавачите и бизнис секторот за да се изнајдат соодветни решенија за обезбедување динамична економска иднина.