Daily Archives: 03/03/2020


Одржана тематска седница на Националниот Одбор за „зелените“ работни места

На 11.02.2020 година Одборот за Националната рамка на квалификации ја одржа четвртата седница, односно седница за „зелените работни места“. Седницата беше тематски посветена на „зелените“ квалификации и работни места со цел Одборот да заземе став во поглед на понатамошниот развој на овие квалификации.