Daily Archives: 22/07/2020


Предлог за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост

Одборот за Национална рамка за кавлификации на својата редовна Осма Седница го рагледа и расправаше по Предлогот за Препораката на Советот на Европската Унија за стручното образование и обука за одржлива конкурентност, општествена праведност и жилавост и известува за следното: