Daily Archives: 11/07/2022


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на месец јуни, 2022

Градење на капацитети Во периодот од 30ти мај до 03ти јуни 2022 година, беше одржана обука во времетраење од 1,5 ден во склоп на Активност 1.1.4 „Обука на вработени преку практичен трансфер на знаење и искуство за ЕКАВЕТ поврзано со ЕЦВЕТ за релевантни институции кои вршат спроведување на процесите“ во […]