Daily Archives: 05/08/2022


Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на јули, 2022

Билтен, јули 2022   Активности на Твининг проектот „Понатамошна поддршка за имплементирање на Националната рамка за квалификации“ финансиран од Европската Унија, MK IPA 17 SO 01 21 во текот на јули, 2022   Во текот на јули, како дел од Активноста 1.2.1, првиот нацрт на Прирачникот за методологија и процедури […]