Подготовка на Извештајот за упатување на НРК со ЕРК


Во периодот од 18 до 22 мај 2015 год. потесната група за подготовка на Извештајот за упатување на НРК со ЕРК беше посетена  и активно работеше со  интернационалниот експерт и член на Советодавната група за ЕРК при ЕК, проф. Миле Џелалија. Фокусот на работењето беше ставен на исполнувањето на десетте критериуми за НРК за доживотно учење во Извештајот за упатување на НРК со ЕРК и на шестте критериуми и десетте процедури на самоупатувањето на НРК за високообразовните квалификации.

K

Во целиот процес посебно вниманието беше насочено на хармонизацијата на критериумите при опишување на вклученоста на сите чинители во процесот на НРК и задачите на работните групи за изработка на НРК (Критериум 1),  нивоата и описите на нивоата во НРК и нивна споредливост со ЕРК (Критериум 2), дефинирањето на  резултатите од учење, кредитниот систем и валидацијата на неформаното и информалното учење (Критериум 3), процедурите и документите каде се предвидени сите постапки (Критериум 4) и најтешкиот Критериум 5 – Осигурувањето на клвалитетот ни целиот процец, тргнувајќи од влезните елементи, процесот на наставата (наставни планиви кои се дефинирани врз основа на резултатите од учење, методи и форми, кој предава, како се предава, просторни услови, опрема), процесот на учење, и излезните елементи – остварување на резултатите од учење.

K

При опишувањето на критериумите секогаш се тргнуваше од законската регулатива, се опишуваше сегашната состојба и кои се идните планови за реализација на поставените цели.