Националниот Одбор за Македонската Рамка за Квалификации ја започна својата работа


На 15 јануари 2016 год. Одборот ја одржа втората седница на која беа поканети и членовите на работната гупа за подготовка на Извештајот за упатување на Македонската рамка за квалификации со ЕРК и преставници на Британскиот Совет во РМ. На седницата, членовите на потесната работна група за изготвување на Извештајот за упатување на МРК со ЕРК, го презентираа Извештајот за упатување на МРК со ЕРК.Во презентацијата посебно беше потенцирано значењето и улогата на Националната рамка на квалификации за Република Македонија, улогата на Националниот Одбор за имплементација на НРК во нашата земја и исполнетоста на критериумите за упатување на МРК кон ЕРК.

U

 

Дополнително присутните беа информирани дека Извештајот е доставен на разгледување до сите членови на Советодавната група за ЕРК при ЕК во Брисел и се очекува нивното мислење во однос на истиот со посебен осврт на исполнетоста на критериумите за упатување на МРК кон ЕРК. Првата презентација на Извештајот за упатување на МРК со ЕРК пред членовите на Советодавната група за ЕРК при ЕК во Брисел ќе биде оддржана на 3 фебруари 2016 година.

U