Кон систем за валидација на неформално и информално учење


Во рамките на ИПА Твининг проектот: Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка за квалификации“ –  MK 13 IPA SO 02 15, кој започна на 18 јануари 2016, како поддршка на процесот за натамошно унапредување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации, се одржаа неколку работилници за членовите на Националниот Одбор за Македонската рамка на квалификации и останатите чинители поврзани со системот на квалификации.

U

Работилниците беа водени од интернационални експерти од Полска, Шкотска и Хрватска на кои споделија  искуства и добри практики од нивните земји и се дискутираше за прашања поврзани со Македонската рамка  на квалификации (институционална поставеност на системот за МРК, хармонизација на законската легислатива со Законот за НРК, усогласување на терминологијата во сите закони со НРК, видовите на квалификации и стандардите на занимања и на квалификации). Посебен акцент се стави на процесот на осигурување на квалитет во системот на квалификациите и за надзорот на квалитетот во неформалното стекнување на квалификации.

U

На овие работилници експерти од Шкотска, Полска и Ирска презентираа искуства од своите земји за начинот како се развиваат квалификациите и нивно вклучување во рамка на квалификации, кои се телата кои ги дизајнираат квалификациите и телата кои го одредуваат нивото и ги вклучуваат квалификациите во рамката, какви процедури и методологии имаат развиено  за тој процес и за стандардите на занимања и на квалификации.  Експертот од Франција го презентираше искуството за процесот на валидација на неформалното и информалното учење и вклучување на квалификации стекнати по пат на неформално учење.

20160411_144851

Работилниците се одржуваа во повеќе институции како стопанска комора на РМ, Занаетчиска Комора на град Скопје, Полската амбасада во Македонија, Машински факултет, Скопје и Комората за туризам, Скопје.