Работилници за членовите на Националниот Одбор за МРК


Националниот Одбор за МРК ја одржа втората седница на која го донесе Деловникот за работа на Одборот и дискутираше за прашања поврзани со МРК. Утврдувањето на критериуми за избор на членови на Секторските комисии беше едно од прашањата кои треба да се решат, бидејќи согласно Законот за НРК, Секторските Комисии, потребно е да се формираат во тек од 6 месеци по формирање на Одборот, како и појаснување на употребата на терминологијата „образовни“ и „стручни“ квалификации. Воведувањето на нов термин со кој би се определиле кои се   „целосни“, а кои  „делумни“ квалификации, исто така беше една од темите на кои се дискутираше, бидејќи и двете квалификации се потребни за пазарот на труд и обезбедување и надзорот на квалитетот во неформалното стекнување на квалификации. На состанокот се отвори и расправа за Стандардите за занимања и стандардите за квалификации, односно за кои видови квалификации ќе биде задолжително изготвувањето на стандард за занимање/квалификација. а за кои нема да биде нужно и која ќе биде постапката за одобрување на високообразовните квалификации, дали има потреба од формирање на посебни Секторски комисии за овој вид на квалификации и врската на Националниот Одбор за МРК со Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

image-7336738bb115136843e60e02c73210d7403c4e506d092fe54c7818ba4233ff93-V

Како дилема остана да се размисли дали професионалните квалификации треба да бидат вклучени во регистарот на квалификации.

По однос на наведените прашања, Националниот Одбор во периодот кој следи но најмногу за два месеци ќе изгради ставови и тие ќе бидат преточени и усогласени со политиките на рамката за квалификација како и во прописите кои ќе се носат. За таа цел потребно е искористување на потенцијалите кои се нудат преку присуството на странските стручњаци од расположливите проекти и соработки, сознанијата и другите видови на соработка.

U

На седницата г-ѓа Аспасија Хаџишче и г-ѓа Нада Стоименова, членови на основната  група за изработка на Извештајот за поврзување на македонската рамка за квалификации со европската, имаа презентација за прифаќањето на Извештајот за поврзување на Македонската рамка за квалификации со Европската рамка за квалификации од страна на Советодавната група за Европска рамка на квалификации при Европската комисија и за коментарите и заклучоците за превземање на соодветни дејства кои се во надлежност на Националниот Одбор за МРК, а г-ѓа Беата Балинска, постојан твининг советник на земјата-членка, имаше презентација за тековните и претстојните активности од ИПА твининг проектот за “Понатамошно унапредување на системот за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации” МК 13 ИБ СО 02 15 и за одржаните обуки во негови рамки, нивната полезност и примена како и понатамошните потреби.

U