Јавна дебата за предизвиците поврзани со имплементацијата на Македонската рамка на квалификации


Во рамките на понатамошната имплементација на Националната рамка на квалификација во нашата земја  на 22 септември 2016 во  ЕУ Инфо Центар (Делегација на ЕУ), се одржа јавна дебата на тема: ,,Предизвиците поврзани со понатамошната имплементација на Македонската  рамка на квалификации и вклученоста на различните засегнати страни во тој процес,, , притоа имајќи ја предвид новата агенда за вештини на Европа ,,New Skills Agenda,, и предложеното ревидирање на препораките за Европската рамка на квалификации.

За време на дебатата, предводена од националниот координатор за Национална рамка за квалификации, Наташа Јаневска, државен советник во МОН, беа презентирани национални искуства поврзани со развивање и имплементација на системот на квалификации од страна на меѓународни експерти од Република Полска, Република Хрватска, Шкотска, Франција и Чешката Република и даден приказ за досегашната состојба на имплементацијата на Македонската рамка на квалификации. На јавната дебата се дискутираше по однос на неколку прашања:

  • Како да се постигне поголема видливост на MРК?
  • Кои се најважните предизвици за имплементацијата на MРК од перспектива на државата?
  • Каква треба да биде улогата на засегнатите страни во MРК системот, неговата имплементација и раководење?
  • Кои треба да бидат следните чекори за имплементацијата на MРК?

Врз основа на дискусиите, фокус се стави на неколку приоритетни активности:

  1. Подготовка на стратегија за транспарентност и зголемување на видливоста на Македонската рамка на квалификации;
  2. Развој на транспарентен регистар на квалификации;
  3. Развивање на методологија и пристап за вклучување на квалификации во МРК, како и нивна редовна ревизија и ажурирање;
  4. Обезбедување на доволно средства за реализација на Македонската рамка на квалификации и
  5. Промовирање на вклученоста на засегнатите страни и социјалните партнери преку градење на сопствена рамка.

На јавната дебата учествуваа преставници од повеке институции од областа на образованието, комори и работодавачи кои учествуваат во развивањето и спроведувањето на решенија и процедури, вклучително и опишување на квалификациите со резултати од учење или одредување нивоа за квалификациите, како и меѓународните екперти: г-ѓа Агнешка Клон Доминжак (Agnieszka Chłoń-Domińczak) од Полска,  г-ѓа Брижит Букет (Brigitte Bouquet) од Франција,  г-ѓа Милада Сталкер  (Milada Stalker) од Република Чешка, г-дин Миле Џелалија (Mile Djelalija) од Хрватска и г-дин Едвард Стаудекер  (Еduard Staudecker) од Австрија.