Работилница за изготвување на Патоказ за понатамошна имплементација на Македонската рамка на квалификации


На 23 септември 2016 во Делегација на ЕУ, се одржа втората работилница за изготвување на Патоказ за понатамошна имплементација на Македонската рамка на квалификации кој ќе биде презентиран на состанокот на Советодавната група за ЕРК во фебруари 2017 во Брисел.

    

Патоказот се состои од работни пакети,  кои се однесуваат на следните подрачја:

  1. Концептуална рамка,
  2. Управување со МРК и вклученост на заинтересираните страни во целиот процес на МРК, Имплементација на резултатите од учење,
  3. Развивање и имплементација на процесот на признавање на неформалното и информалното учење,
  4. Вклучување на квалификациите во МРК,
  5. Осигурување на квалитетот,
  6. Законска поставеност и
  7. Осигурување на квалитет во спроведување на патоказот.

    

Во овие подрачја се предвидени низа активности за понатамошна имплементација на Македонската рамка на квалификации во насока на нејзина одржливост.

На работилницата присуствуваа преставници од повеќе образовни институции, комори, организација на работодаваци и меѓународни координатори на проекти кои се спроведуваат во Репубулика Македонија. Работилницата ја водеа меѓународни експерти, членови на Советодавната група за ЕРК, г-ѓа Ewa Chmieletcka и г-динот Миле Џелалија.