Кои се придобивките од пишување на резултати од учењето


Во рамките на Твининг проектот:,,Понатамошен развој и  имплементација на националната рамка на квалификации,, Министерството за образование и наука започнаа регионални работилници на тема: Придобивки од резултатите од учење,,

Првата работилница се одржа на 14 фавруари  2017 на правниот факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев,, во Штип, на која активно учествуваа претставници од средните сручни  училишта и бизнис  заедница  од Велес, Радовиш, Берово, Делчево, Струмица, Кавадарци, Пробиштип, Македонска Каменица и Штип и универзитетски професори, а втората работилница се одржа на 16 февруари  на правниот факултет при Универзитетот ,,Климент Охридски,, во Битола на која присуствуваа преставници од Битола, Прилеп, Ресен, Охрид, Крушево, Демир Хисар.

На почетокот на работилниците учесниците беа информирани за понатамошната имплементација на Национална рамка на квалификации во нашата земја и значењето на резултатите од учењето кои треба да се постигнат при стекнување на квалификациите.

На работилниците се дискутираше како може да се групираат резултатите од учење и како да се класифицирааат по сложеност, ниво, сектор и сл. Беше истакнато дека тие треба да бидат реални и мерливи, и секогаш мора да поминат низ процесот на оценување, односно проверка на знаењата, вештините и компетенциите кои ги стекнуваат учениците. Се дискутираше за описот на резултатите од учењето, кои покрај нивната мерливост, потребно е да бидат јасно напишани за да можат сите да ги разберат. Работилниците беа водени од експерти од Хрватска и Полска. Експертот, проф, Миле Џелалија ги истакна придобивките од  пишувањето на резултатите од учење:

  1. во областа на образованието и обуката: студентите ќе се запознаат што треба да постигнат за да можат стекнат одредена квалификација и родителите ке се знаат каква квалификација ќе стекнат нивните деца;
  2. во областа на вработувањето: работодавачите ке можат да проценат кои знаења, вештини и компетенции ги има поединецот за да може да работи и полесен опис на работното место;
  3. за самиот поединец: за опис на неговата професионална биографија ( CV).

Следната работилница ќе се одржи во Тетово која ќе опфати преставници од Тетово, Куманово, Гостивар и Кичево.

Презентација