Работни средби во рамките на студиската посета во Полска


Во рамките на твининг проектот “Натамошно подобрување на системот за развивање и имплементација на Националната Рамка на Квалификации” – MK 13 IPA SO 02 15, во периодот од 29 мај до 2 јуни, делегација од Министерството за образование и наука и Центарот за образование на возрасните беше на студиска посета во Варшава, Полска каде оствари работни средби со преставници на институции вклучени во системот на квалификации во Полска, стопанските комори како директна врска со работодавачите и Секторските совети на квалификации кои вршат анализа на стандардите на квалификации.


На студиската посета во Полска на работните средби беа разменети искуства за процесот на воспоставување и развивање на националните рамки на квалификации. Делегацијата од Македонија беше во посета на Образовниот исражувачки институт, Бирото за развој на образованието, Централната комисија за испитување, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Полско – Германската стопанска комора и Агенцијата за развој и претприемништво во Варшава и Агенцијата за вработување и Центарот за практична обука во Краков, каде се запознаа со видовите квалификации и процесот на дизајнирање на нови квалификации, активностите за промоција и препознавање на важноста на квалификациите, развивање на меѓуинституционалните соработки, процесите на доделување на кредити во стручното и високото образование, обезбедување на квалитет во процесот на развивање на квалификации и доделување на квалификации, управување со регистарот на квалификации, како и начините за прибирање на релевантни и навремени информации од пазарот на труд за развивање на нови квалификации.

Во рамките на студиската посета делегацијата оствари средба со полската министерка  за образование г-ѓа Ана Залевска, на која беа разменети искуства за процесот на развивање и воспоставување на  националните рамки на квалификации како алатки за промоција на доживотното учење, комуникација со заинтересираните страни и корисници на рамката и воспоставување на рамнотежа помеѓу услугите што ги нуди образованието и потребите на пазарот на труд.

http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2010-2017-05-30-10-41-21

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zintegrowany-system-kwalifikacji-rozmowy-z-przedstawicielami-ministerstwa-edukacji-i-nauki-macedonii.html