Првата квалификација впишана во Регистарот на Националната рамка на квалификации


На седницата на Националнот одбор за Македонската рамка за квалификации одржана на 5 декември 2017 беше усвоен Стандардот на квалификација Обучувач на Обучувачи за Македонскиот систем на квалификации и доделено V-то Б ниво во НРК.  Истиот ке биде првиот Стандард на квалификација впишан во Регистарот на НРК.

Стандардот на квалификација Обучувач на Обучувачи за Македонскиот систем на квалификации е изработен врз основа на Стандардот на занимање Обучувач и го помина целиот процес на осигурување на квалитет пред да биде впишан во Регистарот.

На истата седница се донесоа и Одлуки за одобрување на неколку документи изработени од интернационални и национални експерти во рамките на ИПА Проекти и Проектот од Светска банка:  Прирачник за  адаптирање на постоечките квалификации, Прирачник за равивање на нови квалификации, Методологија за развивање на нови квалификации и Процедура за осигурување квалитет: Евалуација на ново развиена квалификација.

На предходната седница, одржана на 31 ноември 2017 година, Одборт усвои протоколи за соработка со повеќе институции кои се вклучени во процесот на развој и имплементација на НРК: Протокол за соработка со клучните учесници во НРК, Протокол за соработка на Националниот одбор за Македонската рамка за квалификации и Одборот за акредитација и евалуација во високото образование за евалуација на стандарди на квалификации и вкучување на квалификациите во МРК, Протокол за соработка на Секторските комисии за квалификации во општи и одделни случаи на заедничка надлежност за предложени стандарди на занимање, стандарди на квалификации и програми и Протокол за заеничко работење на Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и Центарот за образование на возрасните за развој на  стандарди на занимање, стандарди на квалификации и развој на образовни програми.