Одлуки од НОМРК


1. Стандард на квалификација Обучувач на обучувачи за Македонскиот систем за квалификации

2. Стандард на квалификација Мајстор фризер

3. Стандард на квалификација Графички дизајнер

4. Стандард на квалификација ВЕБ- дизајнер

5. Стандард на квалификација Млекопреработувач

6. Стандард на квалификација Месопреработувач

7. Стандард на квалификација Пекар

8. Стандард на квалификација Месар

9. Стандард на квалификација Собарка

10. Стандард на квалификација Слаткар

11. Стандард на квалификација Келнер

12. Стандард на квалификација Готвач

13. Стандард на квалификација Бариста

14. Стандард на квалификација Електромеханичар

15. Стандард на квалификација Електромеханичар за компјутерска техника и технологија

16. Стандард на квалификација Електромеханичар за електроника и комуникации

17. Стандард на квалификација Електричар

18. Стандард на квалификација Автоелектроничар

19. Стандард на квалификација Фризер

20. Стандард на квалификација Естетичар за нега на нозе и раце

21. Стандард на квалификација Поставувач на подови и плочки

22. Стандард на квалификација Армирач

23. Стандард на квалификација Ѕидар

24. Стандард на квалификација Тесар

25. Стандард на квалификација Поставувач на покриви

26. Стандард на квалификација Бетонирач

27. Стандард на квалификација Помошник одржувач на чадоводна инсталација 

28. Стандард на квалификација Плочкар

29. Стандард на квалификација Одржувач на зграда

30. Стандард на квалификација Молер

31. Стандард на квалификација Малтерисувач

32. Стандард на квалификација Гипсер монтер

33. Стандард на квалификација Фасадер

34. Стандард на квалификација Монтер на сува градба

35. Стандард на квалификација Дрводелец и поставувач на покриви

36. Стандард на квалификација Тесар, армирач и бетонирач

37. Стандард на квалификација Ѕидар фасадер

38. Стандард на квалификација Поставувач на подови

39. Стандард на квалификација Тапетар – декоратер

40. Стандард на квалификација Столар

41. Стандард на квалификација Архитектонски техничар

42. Стандард на квалификација Техничар за дизајн и внатрешна архитектура

43. Стандард на квалификација Градежен техничар 

44. Стандард на квалификација Геодетски техничар 

45. Стандард на квалификација Техничар за мебел и ентериер

46. Стандард на квалификација Техничар за обработка на дрво

47. Стандард на квалификација Хемиски лабораториски техничар

48. Стандард на квалификација Графички техничар 

49. Стандард на квалификација Графички уредник дизајнер

50. Стандард на квалификација Прехранбен техничар 

51. Стандард на квалификација Техничар за заштита на животна средина

52. Стандард на квалификација Техничар за козметички и хемиски производи

53. Стандард на квалификација Електротехничар за електроника и телекомуникации

54. Стандард на квалификација Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

55. Стандард на квалификација Електротехничар енергетичар

56. Стандард на квалификација Автоелектричар 

57. Стандард на квалификација Електромеханичар за електроника 

58. Стандард на квалификација Електромеханичар за хардвер

59. Стандард на квалификација Електромеханичар за софтвер

60. Стандард на квалификација Електромеханичар за телекомуникации

61. Стандард на квалификации Угостителски техничар за рурален туризам

62. Стандард на квалификација Хотелско туристички техничар

63. Стандард на квалификација Угостителски техничар

64. Стандард на квалификација Техничар за настани и анимации

65. Стандард на квалификација Инсталатер за греење и климатизација

66. Стандард на квалификација Инсталатер на цевкини водови

67. Стандард на квалификација Конструкциски механичар

68. Стандард на квалификација Обработувач на метал

69. Стандард на квалификација Машински механичар

70. Стандард на квалификација Медицинска сестра 

71. Стандард на квалификација Мајстор козметичар

72. Стандард на квалификација Техничар за фитомедицина

73. Стандард на квалификација Агротехничар

74. Стандард на квалификација Техничар по ветеринарна медицина

75. Стандард на квалификација Техничар за агроменаџмент

76. Стандард на квалификација Машински техничар за моторни возила

77. Стандард на квалификација Винар специјалист

78. Стандард на квалификација Фармацевтски техничар

79. Стандард на квалификација Гинеколошко акушерска сестра

80. Стандард на квалификација Дентален асистент

81. Стандард на квалификација Мајстор пекар

82. Стандард на квалификација Хотелско ресторански техничар

83. Стандард на квалификација Економски техничар

84. Стандард на квалификација Асистент деловен администратор

85. Стандард на квалификација Бизнис администратор

86. Стандард на квалификација Правен техничар

87. Стандард на квалификација Продавач- референт на продажни услуги

88. Стандард на квалификација Физиотерапевтски техничар

89. Стандард на квалификација Лозар овоштар

90. Стандард на квалификација Градинар цвеќар

91. Стандард на квалификација Медицинско лабораториски – санитарен техничар

92. Стандард на квалификација Машинист за енергетски постројки

93. Стандард на квалификација Техничар за козметичка нега и убавина

94. Стандард на квалификација Техничар за очна оптика

95. Стандард на квалификација Мајстор автомеханичар

96. Стандард на квалификација СточарТехничар за изработка на облека

97. Стандард на квалификација Техничар за изработка на облека

98. Стандард на квалификација Техничар за дизајн на облека

99. Стандард на квалификација Техничар за моделирање на облека

100. Стандард на квалификација Забен техничар 

101. Стандард на квалификација Градинар

102. Стандард на квалификација Монтер на мотори и моторни возила

103. Стандард на квалификација Конфекционер

104. Стандард на квалификација Машинско енергетски техничар

105. Стандард на квалификација Автомеханичар

106. Стандард на квалификација Полјоделец

107. Стандард на квалификација Каросериски механичар

0108. Стандард на квалификација Наставник во високото образование

00108. Стандард на квалификација Пчелар

00109. Стандард на квалификација Агротехничар за традиционално и органско производство 

00110. Стандард на квалификација Ракувач со земјоделска механизација

00111 Стандард на квалификација Техничар за транспорт и шпедиција