Деловници и решенија


Решение за членови на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации

Деловник за работа на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации

1. Одлука за формирање на Секторска комисија за електротехника

Деловник за работа на Секторската комисија за квалификации на секторот за електротехника

2. Одлука за формирање на Секторската комисија за хемија и технологија

Деловник за работа на Секторската комисија за квалификации на секторот хемија и технологија

3. Одлука за формирање на Секторска комисија за градежништво и геодезија

Деловник за работа на Секторска комисија за квалификации за градежништво и геодезија

4. Одлука за формирање на Секторска комисија за лични услуги

Деловник за работа на Секторска комисија за квалификации за лични услуги

5. Одлука за формирање на Секторска комисија за угостителство и туризам

Деловник за работа на Секторска комисија за угостителство и туризам

6. Одлука за формирање на Секторска комисија за економија, право и трговија

7. Одлука за формирање на Секторска комисија за машинство

Одлука формирање на секторска комисија за машинство-измени

8. Одлука за формирање на Секторската комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство 

Одлука за формирање на секторска комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство-измени

9. Одлука за формирање на Секторска комисија за текстил, кожа и слични производи

Одлука за формирање на секторска комисија за текстил, кожа и трговија-измени

Одлука за формирање на секторска комисија за текстил, кожа и слични производи-измени

10. Одлука за формирање на секторска комисија за здравство и социјална заштита