Деловници и решенија


Решение за членови на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации

Решение за изменување на решението за назначување на членовите на Националниот одбор за Македонска рамка на квалификации

Решение за разрешување на именување на членови на Националниот одбор за Македонска рамка на квалификации 

Решение за изменување на решението за назначување на членови за Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации

Деловник за работа на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации

Деловник за работа на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации- измена

1. Одлука за формирање на Секторска комисија за електротехника

Деловник за работа на Секторската комисија за квалификации на секторот за електротехника

2. Одлука за формирање на Секторската комисија за хемија и технологија

Одлука за изменување на одлуката за формирање на секторска комисија за хемија и технологија

Одлука за изменување на одлуката за формирање на секторска комисија за хемија и технологија

Деловник за работа на Секторската комисија за квалификации на секторот хемија и технологија

3. Одлука за формирање на Секторска комисија за градежништво и геодезија

Деловник за работа на Секторска комисија за квалификации за градежништво и геодезија

Деловник за работа на Секторска комисија за квалификации за градежништво и геодезија- измена

Одлука за изменување на Одлуката за формирање на секторска комисија за градежништво и геодезија

4. Одлука за формирање на Секторска комисија за лични услуги

Деловник за работа на Секторска комисија за квалификации за лични услуги

5. Одлука за формирање на Секторска комисија за угостителство и туризам

Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Секторската комисија за угостителство и туризам

Деловник за работа на Секторска комисија за угостителство и туризам

6. Одлука за формирање на Секторска комисија за економија, право и трговија

Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Секторската комисија за економија, право и трговија

Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Секторската комисија за економија, право и трговија-1

Деловник за работа на секторска комисија за економија, право и трговија

7. Одлука за формирање на Секторска комисија за машинство

Одлука формирање на секторска комисија за машинство-измени

Деловник за работа на Секторската комисија за машинство 

8. Одлука за формирање на Секторската комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство 

Одлука за формирање на секторска комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство-измени

Деловник за работа  на Секторската комисија за земјоделство, рибарство и ветеринарство

9. Одлука за формирање на Секторска комисија за текстил, кожа и слични производи

Одлука за формирање на секторска комисија за текстил, кожа и трговија-измени

Одлука за изменување на одлуката за формирање на Секторска комисија за текстил, кожа и слични производи

Одлука за изменување на одлуката за формирање на Секторска комисија за текстил, кожа и слични производи

Одлука за формирање на секторска комисија за текстил, кожа и слични производи-измени

Деловник за работа на Секторската комисија за текстил, кожа и слични производи

10. Одлука за формирање на секторска комисија за здравство и социјална заштита

Деловник за работа на секторската комисија за здравство и социјална заштита

Одлука за изменување на одлуката за формирање на секторска комисија за здравство и социјална заштита

11. Одлука за формирање на секторска комисија за сообраќај, транспорт и складирање

Деловник за работа на Секторската комисија за сообраќај, транспорт и складирање