Регистар на квалификации


Назив
Код
Ниво
Сектор
Број на одлукаСтандард на занимање
Стандард на квалификации
Обучувач на Македонскиот систем на квалификации 00001V A5-300 Образование и обука и други сродни полиња ( фраскати)2612-21/1 ОбучувачОбучувач