За МРК


Национална рамка на квалификации (НРК) е инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на квалификации, проодност и квалитет на квалификациите;

Македонска рамка на квалификации (МРК) е задолжителен национален стандард со кој се уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република Македонија со кои се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на квалификациите;


Цели на МРК

 • јасно да ги дефинира резултатите од учењето;
 • да воспостави систем на вреднување на различни квалификации во рамките на целокупниот систем на квалификации;
 • да го поттикне  и развива  учењето во текот на целиот живот (доживотно учење);
 • да ги покаже јасните врски меѓу различните делови на образовниот систем;
 • да укажува на проодноста и напредувањето (хоризонтално и вертикално) низ и во рамките на сите видови на образование и обука (формално, неформално и информално);
 • да овозможи меѓународна споредливост на квалификациите;
 • да го промовира значењето на клучните и стручните компетенции;
 • да обезбеди мобилност на учесниците во процесот на образованието и обуката, како и вклучување на пазарот на труд на национално и меѓународно ниво;
 • да се создаде единствен систем за управување со квалитетот;
 • да го изедначи квалитетот на понудувачите на услуги;
 • да обезбеди соработка на сите заинтересирани страни;
 • да обезбеди усогласеност со економско социјалните и културните потреби на Републиката и
 • да биде дел од системот во корелација со развојот на активностите на Европската рамка на квалификации.


Начела на МРК

 • резултатите од учењето се искажуваат низ знаење, вештини и компетенции;
 • класифицирање на квалификациите во нивоа и поднивоа;
 • преносливост на кредити;
 • споредливост со Европската рамка на квалификации;
 • обезбедување на квалитет во процесот на стекнување и развој на квалификациите;
 • обезбедување на услови за еднаква достапност на образование во текот на целиот живот за стекнување и признавање на квалификациите;
 • јакнење на конкурентноста на македонското стопанство која се темели врз човечките потенцијали;
 • воспоставување на координиран систем на осигурување на квалитет на постојните и новите квалификации;
 • изградба на систем на вреднување на неформалното и информалното учење.


Квалификација - дефиниција

Квалификација е формален резултат од процесот на проверка и потврдување кој што е стекнат, кога одговорна институција потврдува дека поединецот ги има постигнато резултатите од учење, согласно утврдени стандарди.


Типови на квалификации

 • квалификации на ниво на образование (образовно ниво) и
 • стручни квалификации


Нивоа на МРК

МРК содржи 8 нивоа и 6 поднивоа на квалификации.

Секое ниво е опишано со опис на ниво на квалификации.

Описот на ниво е изјава, изразена преку резултати на учење.

Резултатите на учење се изјави за тоа што знае, што разбира и што може да прави учесникот како резултат на формалниот, неформалниот и информалниот процес на учење.

Резултатите на учење се дефинирани преку знаење и разбирање, вештини и компетенции.

 


Обем на квалификации

Обемот претставува вкупно потрошено време, потребно за стекнување на одредена квалификација.  Обемот на квалификациите се определува со број на кредити.

Со кредитот се мери оптоварувањето на кандидатот кој учи со оглед на времето кое е потребно за стекнување на една квалификација, односно за остварување на резултатите на учењето.

 1. Во високо образование се применува ЕКТС (Европски кредит трансфер систем и акумулирање). Еден ЕКТС кредит опфаќа 30 работни часа во траење од по 60 минути потребни за стекнување на одредени резултати од учењето.
 2. Во стручното образование  се применува ЕЦВЕТ  (Европскиот кредит трансфер систем за стручно образование и обука). Еден ЕЦВЕТ кредит опфаќа 25 работни часа во траење од по 45 минути потребни за стекнување на одредени резултати од учењето.
 3. МКСОО (Македонски кредит систем за општо образование) се применува во основното образование, гимназиското образование и општообразовните предмети во стручното образование и обука. Еден МКСОО кредит опфаќа 25 работни часа во траење од по 45 минути потребни за стекнување на одредени резултати од учењето.
 4. За квалификациите кои се стекнуваат врз основа на оригинални научни или уметнички истражувања просечното вкупно потрошено време се искажува со бројот на годините на истражување на работното место.

Обемот на квалификациите за ниво на образование се одредува со најмалку 60 кредити што одговара на една учебна, односно студиска година.


Јавен документ

Јавниот  документ е доказ за стекната квалификација и се издава од овластена институција.

 1. За стекната квалификација на ниво на образование се добива свидетелство, уверение и диплома.
 2. За здобиена стручна квалификација се добива сертификат.


Поимник