Средно образование


Диплома

Наставна програма специјално цвеќарство III година

Наставна програма материјали и констукции IV година

Образовна програма за стручно оспособување гипсер – монтер

Правилник за начинот на проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците по наставните предмети со кои учениците се стекнуваат со вештини, односно по наставните предмети за кои не може да се врши екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците во јавните средни училишта

Средно уметничко образование

Стандард  за стручна квалификација гипсер – монтер

Стандарди на занимања

Свидетелство

Уверение за положен испит за директор на јавно средно училиште

Самоевалуација – Извештај