Тела


НАЦИОНАЛЕН ОДБОР ЗА МАКЕДОНКАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

 1. врши процена на политиките за образование;
 2. вработување, доживотно професионално насочување и регионален развој од аспект на развој на човечкиот потенцијал и негов придонес во зголемување на конкурентноста на Република Македонија;
 3. дава препораки за подобрување во поврзувањето на образованието со потребите на пазарот на трудот;
 4. донесува одлуки за распоредување на квалификациите во Македонската рамка на квалификации;
 5. предлага развивање и унапредување на квалификациите до надлежните институции;
 6. донесува одлуки за усогласување на постојните квалификации со Македонската рамка на квалификации,
 7. го следи развојот на Македонската рамка на квалификации во целина, – развива и усвојува методолошки документи за класифицирање на квалификациите,
 8. формира секторски комисии за квалификации,
 9. утврдува соодветни критериуми за работата на секторски комисии за квалификации и дава насоки за нивното работење,
 10. одлучува за дефинирање на потсекторите, областите и подобластите во рамките на секторите на квалификации,
 11. разгледува и усвојува извештаи доставени од секторските комисии за квалификации и
 12. дава препораки за работењето на секторските комисии за квалификации, врз основа на доставените извештаи.

Членови на Националниот одбор:

 1. двајца претставници од Министерството за образование и наука

и по еден претставник назначени од:

 1. Министерството за труд и социјална политика,
 2. Центарот за стручно образование и обука,
 3. Центарот за образование на возрасните, –
 4. Бирото за развој на образованието,
 5. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,
 6. високообразовна установа, кој го предлага Интеруниверзитетската конференција,
 7. Стопанската комора на Република Македонија, Сојузот на коморите на Република Македонија, Комората на занаетчиите на Република Македонија и Стопанката комора на северозападна Македонија,
 8. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија

Критериуми за назначување на  член на Националниот одбор:

 • завршено високо образование и
 • најмалку пет години работно искуство во струката од кои две години во областа на доживотното учење и квалификациите.

Претседателот и членовите на Националниот одбор се назначуваат за четири години.

СЕКТОРСКИ КОМИСИИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ

 • ја анализираат состојбата и тенденциите на пазарот на трудот,
 • предлагаат квалификации за сектор/потсектор на квалификации од I до V ниво, односно за научно подрачје, поле и област за квалификациите од VI до VIII ниво,
 • ги анализираат постојните квалификации,
 • вршат евалуација на постојните квалификации,
 • ги идентификуваат потребите за сите видови на квалификации во согласност со потребите на пазарот на трудот и општеството во целина,
 • разгледуваат предлози за воведување на нови квалификации,
 • предлагаат приоритети во развојот на нови или дополнување на постојните квалификации,
 • го подготвуваат основниот профил на квалификацијата,
 • даваат мислење за усогласеноста на стандардите на занимањата/стандардите на квалификации со испитните програми,
 • формираат комисија за оценување и потврдувањето на резултатите од учењето (знаења, вештини и компетенции) во неформалното образование и обука,
 • ги промовираат секторите на квалификации и можностите за вработување во нив и  доставуваат годишни извештаи за својата работа до Националниот одбор

 

Членови на Секторската комисија за квалификации:

 1. член од надлежното министерство,
 2. Министерството за образование и науката,
 3. здружението на работодавачи од соодветниот сектор,
 4. репрезантативниот синдикат на вработените од соодветниот сектор,
 5. универзитетите,
 6. Центарот за стручно образование и обука,
 7. Центарот за образование на возрасните,
 8. Бирото за развој на образованието и
 9. соодветното тело надлежно за регулирани професии (адвокатска комора, лекарска комора, инженерска комора и друго).

Претседателот и членовите на секторската комисија за квалификации имаат мандат од четири години.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 • дава насоки за развој на стандардите за квалификации,
 • ја поврзува Македонската рамка на квалификации со Европската рамка на квалификации и со Квалификациската рамка на европскиот простор на високото образование,
 • ја следи примената и развојот на националните рамки на квалификации во други држави и
 • ја информира јавноста за стручни прашања поврзани со Македонската рамка на квалификации

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • вооспоставува и развива систем за добивање на информации за сегашните и идни потреби на пазарот на трудот и потребните компетенции,
 • собира податоци за промени на компетенциите за потребни занимања,
 • предлага развој на стандарди на квалификации и стандарди на занимања според потребите на пазарот на трудот,
 • учествува во изработката на стратешки документи и анализи за развојот на Македонската рамка на квалификации со цел за зголемување на вработувањето и развојот на конкурентноста на Република Македонија,
 • развива методологија за изработка на стандарди на занимања и
 • го следи вработувањето на лица со здобиени квалификации.

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА, ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ и БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

развој на квалификациите од I до V-Б ниво

ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

развој на квалификациите од V-А до VIII ниво