Квалификации


Стандард на занимање

Занимањето претставува низа работи, задачи и должности, организациски и технолошки сродни и меѓусебно поврзани, кои доминантно може да ги извршува едно лице кое поседува соодветни компетенции.

Станадард на занимање е документ кој ја пропишува содржината на  квалификација на определено ниво и ги определува потребните знаења, вештини и компетенции што мора едно лице да ги поседува за вршење работи и работни задачи во занимањето.

Стандардот на занимање опфаќа:

 1. Назив
 2. Код
 3. Сектор
 4. Ниво на сложеност на работни задачи
 5. Опис на СЗ
 6. Функции на занимањето
 7. Задачи на занимањето
 8. Компетенции на занимањето
 9. Знаење за занимањето/ Вештини за занимањето
 10. Клучни компетенции
 11. Посебни услови
 12. Законска регулатива, прописи и индустриски стандарди
 13. Кој го донесува
 14. Датум на одобрување
 15. Датум на ревизија

 

Стандард на квалификација

Стандардот на квалификацијата го сочинуваат:

 • назив на квалификацијата,
 • тип на квалификацијата,
 • ниво, односно подниво на квалификацијата,
 • код на квалификацијата,
 • кредитна вредност на квалификацијата,
 • опис на квалификацијата и
 • содржина на квалификацијата (услови за запишување, број на задолжителни и изборни предмети, односно модули, начин на проверка и критериуми за проверка на резултатите од учењето).

Развивање на квалификации

Развивањето на нови и унапредувањето на постојните квалификации со нивно надополнување и изменување е сложен процес кој применува стандардизирани процедури и се одвива низ следните  фази :

Ф1:  Основа за развивање на квалификација

Ф2:  Поднесување на иницијатива за развивање на квалификација

Ф3:  Постапување по поднесена иницијатива

Ф4:  Развој на квалификации

Ф5:  Одобрување на квалификацијата

Ф6:  Реакредитација на квалификацијата

Квалификациите се пишуваат преку посебни единици, модули или образовни програми. Квалификацијата поседува задолжителни единици и изборни единици.

Квалификациите се развиваат врз основа на усвоени стандарди на занимања.