Квалификации


Стандард на занимање

Занимањето претставува низа работи, задачи и должности, организациски и технолошки сродни и меѓусебно поврзани, кои доминантно може да ги извршува едно лице кое поседува соодветни компетенции.

Станадард на занимање е документ кој ја пропишува содржината на стручната квалификација на определено ниво и ги определува потребните знаења, вештини и компетенции што мора едно лице да ги поседува за вршење работи и работни задачи во занимањето.

Стандардот на занимање опфаќа:

 1. име и код на стандардот на занимање
 2. ниво на сложеност
 3. стручни компетенции
 4. опис на стандардот

 

Стандард на квалификација

Стандардот на квалификацијата го сочинуваат:

 • назив на квалификацијата,
 • тип на квалификацијата,
 • ниво, односно подниво на квалификацијата,
 • код на квалификацијата,
 • кредитна вредност на квалификацијата,
 • опис на квалификацијата и
 • содржина на квалификацијата (услови за запишување, број на задолжителни и изборни предмети, односно модули, начин на проверка и критериуми за проверка на резултатите од учењето).

Развивање на квалификации

Развивањето на нови и унапредувањето на постојните квалификации со нивно надополнување и изменување е сложен процес кој применува стандардизирани процедури и се одвива низ следните  фази :

Ф1:  Основа за развивање на квалификација

Ф2:  Поднесување на иницијатива за развивање на квалификација

Ф3:  Постапување по поднесена иницијатива

Ф4:  Развој на квалификации

Ф5:  Одобрување на квалификацијата

Ф6:  Реакредитација на квалификацијата

Квалификациите се пишуваат преку посебни единици, модули или образовни програми. Квалификацијата поседува задолжителни единици и изборни единици.

Квалификациите се развиваат врз основа на усвоени стандарди на занимања.