Документи


Годишен извештај за работата на одборот за 2020 година

Годишен извештај за работата на одборот за 2019 година

Годишен извештај за работата на одборот за 2018 година

Годишен извештај за работата на одборот за 2017 година

Македонска рамка наквалификации-појдовни основи 

Процедура за развивање на квалификации

Формат на квалификации

Методологија за вклучување на квалификациите во Македонската рамка на квалификациии

Методологија за изработка на стандарди на занимање

Протокол за соработка помеѓу заинтересираните страни вклучени во процесот на Националната рамка на квалификации

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за високообразовни квалификации 

Правилник за начинот на потврдување на компатибилноста на Националната рамка на високообразовни квалификации со Европската рамка на високообразовни квалификации (2014)

Национална рамка на високообразовните квалификации за Република Македонија-Водич

Практични совети за пишување на резултатите од учењето – Прирачник

Каталог и анализа на постоечките квалификации

Протокол за заедничкото работење на Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и Центарот за образование на возрасните за развој на Стандарди на занимања и на Стандарди на квалификации

Протокол за соработка на Секторските комисии за квалификации во општи и одделни случаи на заедничка надлежност за предложени Стандарди на занимања и Стандарди на квалификации

Протокол за соработка на клучните учесници во НРК

Протокол за соработка на Националниот одбор за Македонската рамка за квалификации и Одборот за акредитација и евалуација во високото образование за евалуација на Стандардите на квалификации и вклучување на квалификациите во

Деловник за работа на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации

Прирачник за прилагодување на постојните квалификации

Методологија за развој на стандарди на квалификации

Прирачник за развивање на нови квалификации за Националната рамка на квалификации

Поимник на термини

Водич за осигурување на квалитет при развивањето на нови квалификации во МРК

Водич за одредување на нивоата во МРК

Водич за процесот на верификација на нова квалификација