Мислења и забелешки по однос на нацрт документи на НРК


ПРОТОКОЛ ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА И ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ ЗА РАЗВОЈ НА СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОТОКОЛ ЗА СОРАБОТКА НА СЕКТОРСКИТЕ КОМИСИИ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ ВО ОПШТИ И ОДДЕЛНИ СЛУЧАИ НА ЗАЕДНИЧКА НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ СТАНДАРДИ НА ЗАНИМАЊЕ, СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОГРАМИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТЕЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ ОДБОР ЗА МАКЕДОНСКАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИРАЧНИК ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА НА ПОСТОЈНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ – ЕВАЛУАЦИЈА НА НОВОРАЗВИЕНА КВАЛИФИКАЦИЈА

ВОДИЧ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ ПРИ РАЗВИВАЊЕТО НА НОВИ СТРУЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ ВО МРК